På Vanten strävar vi efter en välkomnande atmosfär där ett lustfyllt och tillåtande lärande alltid ska stå i centrum. Vi ser till det kompetenta barnet, där det finns möjlighet att utveckla en tro på sin egen förmåga.

★ På Vanten är barnet i centrum, verksamheten genomsyras av ett förhållningssätt där varje barn med sina likheter och olikheter är lika betydelsefulla.

★ Vi har en stimulerande och föränderlig inomhusmiljö som är öppen för att främja kreativiteten och leken samt barnens nyfikenhet till lust och lärande.

★ Naturen tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för allt som lever.

★ Alla avdelningar arbetar efter ett gemensamt projekt. På respektive avdelning delar vi upp barnen i mindre grupper, där vi utgår från läroplanen och låter barnen ha inflytande över innehållet i projektet.

★ Pedagogerna reflekterar och utvärderar projekten gemensamt med barnen som en del i dokumentationen.